Ponuka Produkty
Porovnávacie zoznamy
Porovnanie výrobkov
4 / 4 položka
Bol dosiahnutý max. počet pre túto kategóriu!
Ak chcete pridať ďalšie, odstráňte z kategórie aspoň jednu položku.
Porovnávacie zoznamy
Porovnanie výrobkov
bol pridaný na porovnávací zoznam.
Pridať položku
Aby bolo možné porovnať výrobky, musia byť pridané do porovnávacieho zoznamu.
Porovnávacie zoznamy
Porovnanie výrobkov

Poučenie o práve na odstúpenie


Právo na odstúpenie od zmluvy:

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu v lehote štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali posledný tovar. Od zmluvy môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o vašom zámere odstúpiť od zmluvu informovať prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. prostredníctvom listu, faxom alebo emailom) zaslaného na:

Engelbert Strauss SK s.r.o.
Račianska 3105/62
831 02 Bratislava
Tel. 0232 441 795
Fax: 0232 441 798
Email: info@strauss.sk

Na tento účel môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy odošlete v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

Ak odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si vybrali iný typ doručenia ako najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame), a to bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, kedy nám bolo doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Pri tejto úhrade použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej platbe, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám nebude účtovaný poplatok za túto úhradu. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nám nebude doručený tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste nám tovar odoslali, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne, avšak najneskôr do štrnástich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota ostáva zachovaná, ak ste tovar odovzdali na prepravu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.
V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy znášate náklady na vrátenie tovaru. Za zníženie hodnoty tovaru zodpovedáte len vtedy, ak je toto zníženie hodnoty spôsobené manipuláciou s tovarom, ktorý je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie a testovanie kvality, vlastností a funkčnosti tovaru.


Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy:

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy o dodaní tovaru prispôsobeného špecifickým potrebám spotrebiteľa, na výrobky vyrobené na zákazku alebo na tovar osobitne určený pre spotrebiteľa (napr. emblémy, výšivky, logá spoločnosti, potlač atď.), ako aj na zmluvy o dodaní tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodný na vrátenie zo zdravotných alebo hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Vzor odstúpenia od zmluvy:

Od zmluvy môžete odstúpiť prostredníctvom formulára, ktorý tvorí prílohu 1 k týmto všeobecným obchodným podmienkam, alebo prostredníctvom vlastného vyhlásenia.

Engelbert Strauss SK s.r.o.

Tel.
0232 441 795
Fax
0232 441 798
Všetky ceny plus poštovné pre objednávky s hodnotou tovaru nižšou ako 180,00 €.
Všetky ceny plus zákonná DPH plus poštovné pre objednávky s hodnotou tovaru nižšou ako 150,00 €.