Ponuka Produkty
Porovnávacie zoznamy
Porovnanie výrobkov
4 / 4 položka
Bol dosiahnutý max. počet pre túto kategóriu!
Ak chcete pridať ďalšie, odstráňte z kategórie aspoň jednu položku.
Porovnávacie zoznamy
Porovnanie výrobkov
bol pridaný na porovnávací zoznam.
Pridať položku
Aby bolo možné porovnať výrobky, musia byť pridané do porovnávacieho zoznamu.
Porovnávacie zoznamy
Porovnanie výrobkov

Zásady ochrany osobných údajov
I. Kto je prevádzkovateľom osobných údajov a na koho sa môžem obrátiť?

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov (ďalej ako „údaje“) je spoločnosť:

Engelbert Strauss SK s.r.o.
Panenská 6
811 03 Bratislava

Bližšie kontaktné údaje na zodpovednú osobu nájdete v časti Impressum.

Akékoľvek otázky, sťažnosti alebo žiadosti o poskytnutie informácií týkajúce sa ochrany osobných údajov posielajte prosím e-mailom na adresu ochranaudajov@strauss.sk alebo s dodatkom "Ochrana údajov" na vyššie uvedenú adresu.II. K akému spracúvaniu osobných údajov dochádza?


1. Objednávky

Údaje, ktoré nám poskytnete v rámci procesu objednávania (napr. meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové údaje), používame za účelom plnenia zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy. Vami poskytnuté údaje spracúvame aj za tým účelom, aby sme vás informovali o ďalších zaujímavých produktoch z nášho portfólia.

Prečo sa tieto údaje spracúvajú?

Spracovanie objednávok

Údaje spracúvame na účely prijímania objednávok, prepravy, fakturácie, spracovania platieb, zákazníckeho servisu, vymáhania pohľadávok a v prípade potreby na účely vymáhania alebo ochrany právnych nárokov vyplývajúcich z dodávateľského vzťahu. Právnym základom spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Pri spracovaní objednávok využívame služby aj externých poskytovateľov služieb (call-centrá). Títo spracúvajú vaše údaje výlučne v súlade s našimi pokynmi a nie na vlastné účely. Pokiaľ nedôjde k úhrade faktúr ani napriek opakovaným upomienkam, poskytujeme vaše údaje inkasným spoločnostiam za účelom ich vymáhania; právnym základom spracúvania údajov je zároveň článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Doručovanie objednaného tovaru

Preprava vami objednaného tovaru sa uskutočňuje v spolupráci s rôznymi prepravnými spoločnosťami. V tomto procese odovzdávame týmto prepravným spoločnostiam údaje potrebné na účely doručenia objednaného tovaru. Ak si v našom online obchode objednáte tovar od iných dodávateľov, poskytujeme im v prípade potreby vaše údaje na účely priameho zaslania tovaru. Právny základ spracúvania údajov: článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Kontrola bonity

V prípade, že vám (vo výnimočných prípadoch) ponúkneme nezabezpečenú možnosť platby (napr. nákup na faktúru), máme oprávnený záujem na tom, aby sme sa chránili pred prípadnou platobnou neschopnosťou. Za týmto účelom si zaobstarávame správu o bonite u spoločnosti Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlín, Nemecko. V takomto prípade poskytujeme údaje potrebné na posúdenie bonity a získané informácie o štatistickej pravdepodobnosti platobnej neschopnosti používame na zváženie rozhodnutia o vzniku, vykonaní alebo ukončení zmluvného vzťahu. Správa o bonite môže obsahovať skóre pravdepodobnosti, ktoré sa vypočítava na základe vedecky uznávaných matematicko-štatistických postupov, pričom tento výpočet zahŕňa údaj o adrese. Vaše záujmy hodné ochrany sú zohľadnené v súlade so zákonnými ustanoveniami. V závislosti od vášho skóre vám poskytneme požadovaný spôsob platby. Právny základ spracúvania údajov: článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Hodnotenie zákazníkov

Používame naň recenzentskú platformu od spoločnosti Trustpilot A/S (Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kodaň, Dánsko, ďalej ako „Trustpilot“). Keď používatelia zverejnia svoju spätnú väzbu prostredníctvom recenzentskej platformy, procesu hodnotenia alebo inak, platia všeobecné obchodné podmienky alebo podmienky používania a pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Trustpilot.
Na overenie, že hodnotiace osoby skutočne využili naše služby, poskytujeme na základe nášho oprávneného záujmu potrebné údaje o vás v súlade s čl. 6 ods. 1 f) GDPR (meno, e-mailovú adresu a číslo objednávky, príp. číslo položky) spoločnosti Trustpilot.
So spoločnosťou Trustpilot sme uzatvorili zmluvu o spracovaní zákaziek, takže spoločnosť sa nepovažuje za tretiu stranu.

Ako dlho sú údaje uchovávané? Musím údaje poskytnúť?

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na plnenie zmluvy. Veľkú časť vašich údajov môžeme uchovávať minimálne do splnenia zmluvy a potom počas obvyklej premlčacej lehoty 4 rokov. Na účely uplatnenia alebo ochrany právnych nárokov môžeme údaje uchovávať až do uplynutia maximálnych možných premlčacích lehôt. V prípade povinnosti uchovávať určité údaje sme oprávnení uchovávať ich až do uplynutia doby uchovávania uvedených v § 35 ods. 3 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Právnym základom spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojení s týmto zákonom. Táto doba uchovávania môže dosahovať až 10 rokov.

2. Webové stránky

Keď navštívite našu webovú stránku (vr. help.strauss.sk), spracúvame vašu IP adresu, dátum a čas vašej návštevy, informácie o prehliadači, ktorý používate, vrátane nastavenia jazyka a prípadne operačného systému, adresy webovej lokality, z ktorej ste na našu webovú lokalitu vstúpili (URL odkaz) ako aj informácie o súboroch, ku ktorým ste pristupovali. Tieto údaje poskytuje automaticky váš prehliadač vášmu poskytovateľovi internetových služieb, ktorý ich následne poskytuje nám.

Prečo sa tieto údaje spracúvajú?

Údaje spracúvame, aby ste mohli načítať našu webovú stránku, na účely analýzy a zaistenia bezpečnosti našich systémov, na optimalizáciu našej webovej stránky a na štatistické účely. Tieto údaje nevieme priradiť ku konkrétnej osobe. Právnym základom spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem na tom, aby sa vám naša internetová stránka zobrazovala na vašom monitore správne a aby sme v prípade poruchy vedeli zistiť a odstrániť príčinu.

Ako dlho sú údaje uchovávané? Musím údaje poskytnúť?

Údaje sa ukladajú do protokolových súborov maximálne na dobu 30 dní. Poskytnutie týchto údajov nie je povinné a nevyžaduje sa ani na uzavretie zmluvy. Návšteva našej webovej stránky bez spracúvania týchto údajov by však z technických dôvodov nebola možná.

Spracovanie údajov tretími stranami

Na našej internetovej stránke používame sieť pre doručovanie obsahu (Content-Delivery-Network, skrátene CDN) od poskytovateľa Fastly (Fastly Inc., 475 Brannan St., Suite 300, San Francisco, CA 94107, USA). Pomocou CDN je možné rýchlejšie a bezpečnejšie poskytovať obsahy online ponuky, ako sú napr. veľké mediálne súbory, grafiky alebo programové skripty prostredníctvom regionálne rozmiestnených serverov prepojených cez internet. Okrem toho používame tzv. Web Application Firewall (skrátene WAF) od spoločnosti Fastly na čo najrýchlejšiu identifikáciu útokov na našu internetovú stránku a ich zabránenie.

V súvislosti s uvedenými účelmi sa spracúvajú technické údaje spojenia prístupu na server (IP adresa, dátum, čas, zobrazovaná stránka, informácie o prehliadači). Uloženie sa uskutočňuje len v jednotlivých prípadoch, a maximálne na obdobie 30 dní. Právnym základom na toto spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem na zabezpečení a zlepšovaní stability a funkčnosti našej internetovej stránky.

Prenos údajov do USA sa realizuje na základe štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie. Okrem toho sa spoločnosť Fastly zaviazala k dodržiavaniu rámca ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA (EU-US-Data Privacy Framework), ktorým sa v súlade s Európskou komisiou zabezpečuje dodržiavanie európskych predpisov o ochrane osobných údajov pri prenášaní údajov do USA. Spoločnosť Fastly spracúva uvedené údaje na základe zmluvy o spracovaní zákazky, takže spoločnosť Fastly sa nepovažuje za tretiu stranu.

Ďalšie informácie o°ochrane osobných údajov spoločnosti Fastly nájdete na https://www.fastly.com/privacy.


3. Cookies

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé súbory, ktoré obsahujú identifikačné číslo. Súbory cookies sa pri návšteve našej webovej stránky (vr. help.strauss.sk) ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Ak znova načítate našu webovú stránku, váš počítač alebo mobilné zariadenie bude rozpoznané na základe tohto identifikačného čísla. Súbory cookies nemôžu spúšťať programy ani prenášať do vášho počítača vírusy. Slúžia v zásade na to, aby bola naša internetová ponuka ako celok užívateľsky jednoduchšia a efektívnejšia.

Aké cookies používa Engelbert Strauss?

Používame nasledovné kategórie cookies:

Nevyhnutné súbory cookies

Niektoré funkcie na našej webovej stránke (vr. help.strauss.sk) nie je možné ponúkať bez použitia súborov cookies. Pre tieto účely je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene webovej stránky. Medzi tieto funkcie patrí napríklad možnosť vložiť tovar do nákupného košíka alebo prihlásiť sa na našu webovú stránku pomocou svojho zákazníckeho účtu.

Funkčné súbory cookies

Funkčné súbory cookies nám umožňujú zaznamenávať a ukladať vaše používateľské nastavenia. Patrí medzi nich napríklad jazyk, ktorý ste vybrali v ponuke, vaše používateľské meno atď.

Patria medzi ne aj súbory cookie vyhodnocujúce správanie návštevníkov pri prehliadaní nášho webu, z čoho je možné zistiť napríklad tieto informácie: vyhľadávané slová, frekvencia otvárania webových stránok, využívanie funkcií webu, dátum a trvanie návštevy. Spracovanie týchto údajov návštevníkov prebieha v anonymizovanej forme. Priradenie údajov ku konkrétnemu používateľovi nie je možné.

Osobné súbory cookies (na účely analýzy a reklamy v pseudonymizovanej forme)

Okrem toho používame súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu správania používateľa pri surfovaní na internete. Týmto spôsobom sa môžu prenášať napríklad tieto informácie: zadané vyhľadávané výrazy, frekvencia zobrazenia stránok, používanie funkcií webovej stránky, dátum a trvanie návštevy.

Takto získané údaje používateľov sa pomocou technických opatrení pseudonymizujú. Preto nie je priradenie údajov ku konkrétnemu používateľovi možné. Údaje sa neukladajú spolu s inými údajmi. Takto získané štatistické údaje nám pomáhajú prispôsobovať ponuku podľa záujmu používateľov a merať efektívnosť našich reklamných kampaní.

Prečo spoločnosť Engelbert Strauss používa cookies?

Okrem toho používame súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu prehliadania webu používateľmi v pseudonymizovanej forme. Vďaka nim môžeme získavať napríklad tieto informácie: vyhľadávané slová, frekvencia otvárania webových stránok, využívanie funkcií webu, dátum a trvanie návštevy.

Právnym základom pre používanie základných súborov cookie je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Základné súbory cookie sú nevyhnutné na zobrazenie našej internetovej stránky a používanie základných funkcií. Používanie funkčných súborov cookie je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Máme oprávnený záujem na tom, aby sme vám umožnili čo najpríjemnejšie používanie našej internetovej stránky a aby sme zlepšovali kvalitu našej internetovej stránky, ako aj jej obsah. Právnym základom pre používanie analytických a reklamných súborov cookie je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a čl. 49 ods. 1 písm a) nariadenia GDPR. Používame ich len vtedy, ak ste nám k tomu udelili súhlas. Zahŕňajú tiež prípadný prenos súvisiacich údajov do USA. V tejto súvislosti upozorňujeme, že v USA nie je zaručená primeraná úroveň ochrany v zmysle nariadenia EÚ 2016/679, a existuje riziko, že za určitých zákonom stanovených podmienok majú americké úrady právo získať prístup k vašim údajom na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby boli k dispozícii primerané nápravné opatrenia.

Ako dlho sú údaje uchovávané?

Niektoré súbory cookies sa po skončení návštevy prehliadača vymažú (tzv. krátkodobé cookies, najmä session-cookies). Iné súbory cookies zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (tzv. dlhodobé súbory cookies). Dobu uloženia nájdete v prehľade v nastaveniach súborov cookies vo svojom webovom prehliadači.

Musím tieto údaje poskytnúť? Ako môžem zabrániť použitiu cookies?

V zásade neexistuje povinnosť používať súbory cookies. Používanie súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom nasledujúcich nastavení:

Nastavenia cookies

Upozorňujeme však, že funkcionalita našej webovej stránky môže byť obmedzená, ak deaktivujete používanie súborov cookies. Okrem toho môžete používaniu súborov cookies zabrániť aj príslušnými nastaveniami v používanom internetovom prehliadači. Nastavenia musíte vykonať samostatne pre každý prehliadač a pre každé koncové zariadenie, ktoré používate. Okrem toho už nastavené súbory cookies možno kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.


4. Analýza webu / online-reklama

Google Analytics

Používame službu Google Analytics. Ide o analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (Google). Pritom sa vytvárajú pseudonymizované používateľské profily návštevníkov našich webových stránok. Spoločnosť Google používa dlhodobé súbory cookies (pozri bod II.3.). Informácie o používaní našej webovej stránky, ktoré generujú súbory cookies, spracúva spoločnosť Google v USA. V prípade týchto informácií ide o údaje uvedené v bode II.2 vyššie. Spoločnosť Google spracúva aj vyhľadávaný výraz, ktorý ste použili na nájdenie našej webovej stránky prostredníctvom vyhľadávača. Používame službu Google Analytics len s aktivovanou anonymizáciou IP adries. Spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v rámci Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Len vo výnimočných prípadoch nastane situácia, kedy je celá IP adresa prenesená do USA a až tam sa anonymizuje. Ďalšie informácie o službe Google Analytics nájdete na webovej stránke spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

Prečo sa tieto údaje spracúvajú?

Údaje sa spracúvajú na účely prieskumu trhu a návrhu našej webovej stránky v súlade s potrebami zákazníkov. Spoločnosť Google spracúva tieto údaje v našom mene s cieľom vyhodnotiť používanie našej webovej stránky a zostaviť pre nás správy o aktivitách na našej webovej stránke. Spracúvanie osobných údajov je založené na vašom súhlase. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a článok 49 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ako dlho sú údaje uchovávané? Musím údaje poskytnúť?

Údaje sa uchovávajú maximálne po dobu 14 mesiacov. Poskytovanie údajov nie je povinné a nevyžaduje sa na uzavretie zmluvy s nami. Ukladaniu súborov cookies, a tým aj používaniu služby Google Analytics, môžete zabrániť prostredníctvom vašich nastavení (pozri bod II.3. vyššie), prípadne prostredníctvom nastavení prehliadača. Spracúvaniu údajov generovaných súbormi cookies môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou pluginu, ktorý nájdete tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Universal Analytics

Táto stránka používa aj službu Google Analytics (pozri vysvetlenie k službe "Google Analytics" vyššie) aj na analýzu správania návštevníkov našej webovej stránky pri surfovaní na rôznych zariadeniach, ktorá sa vykonáva prostredníctvom ID používateľa. Túto analýzu používania môžete deaktivovať prostredníctvom nastavení (pozri vyššie bod II.3).

Google Ads (Google Adwords)

Používame služby Google Ads, konverziu v službe Google Ads a remarketing v službe Google Ads. Ide o online marketingové služby poskytované spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (Google). Informácie o vašom používaní našich webových stránok, ktoré tieto služby generujú, sú spracúvané spoločnosťou Google v USA.

Google Ads konverzia

Používame online marketingovú službu Google Ads na umiestňovanie reklám v reklamnej sieti Google (napr. vo výsledkoch vyhľadávania, vo videách, na webových stránkach atď.) tak, aby sa zobrazovali používateľom, ktorí majú predpokladaný záujem o naše produkty. Pomocou online marketingovej služby "Google Ads Conversion" zisťujeme anonymný počet používateľov, ktorí klikli na našu reklamu v reklamnej sieti Google, čím boli presmerovaní na stránku, na ktorej je nastavená značka („tag“) na sledovanie konverzií, a tak získavame informácie o konverzii našich reklám, aby sme mohli určiť, aké úspešné sú naše reklamné opatrenia.

Toto sa deje prostredníctvom vytvorenia pseudonymného používateľského profilu, ktorý sa ukladá do trvalého súboru cookie. Samotných používateľov nemôžeme pritom identifikovať. Dostávame len štatistické vyhodnotenie, ktoré nám umožňuje zistiť, ako účinné sú jednotlivé použité reklamné opatrenia.

Google Ads remarketing

Okrem toho používame aj Google Ads remarketing. Táto funkcia nám umožňuje zobrazovať používateľom našich webových stránok reklamy na iných webových stránkach reklamnej siete Google, ktoré zodpovedajú ich záujmom. To sa deje pomocou súboru cookie, ktorý sa používa na vyhodnotenie interakcie používateľa na našej webovej lokalite, napr. o ktoré produkty má používateľ záujem, aby sa mu po návšteve našej webovej lokality mohli zobrazovať relevantné reklamy aj na iných webových lokalitách. Súbory cookies používané na tento účel slúžia na identifikáciu webového prehliadača, ale nie na identifikáciu osoby.

Prečo sa tieto údaje spracúvajú?

Údaje sa spracúvajú na účely prieskumu trhu a návrhu našej webovej stránky a našich reklám tak, aby zodpovedali vašim potrebám. Spoločnosť Google spracúva údaje v našom mene s cieľom vyhodnotiť používanie našich webových stránok a optimalizovať naše reklamy podľa potrieb našich zákazníkov. Na tento účel bola so spoločnosťou Google uzatvorená zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov. Spracúvanie údajov je založené na vašom súhlase. Právnym základom spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) a článok 49 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať.

Ako dlho sa údaje uchovávajú? Musím údaje poskytnúť?

Údaje sa uchovávajú maximálne po dobu 367 dní. Poskytovanie údajov nie je povinné a nevyžaduje sa na uzavretie zmluvy s nami. Ukladaniu súborov cookies, a tým aj používaniu konverzie a remarketingu v službe Google Ads môžete zabrániť prostredníctvom vašich nastavení (pozri bod II.3. vyššie), prípadne prostredníctvom nastavení prehliadača. Spracúvaniu údajov generovaných súbormi cookies môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou pluginu, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Ďalšie informácie k ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk und https://services.google.com/sitestats/sk.html.

Piwik PRO

Využívame službu webovej analýzy Piwik PRO od spoločnosti Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlín (ďalej ako „Piwik PRO“). Pritom sa používajú súbory cookie, pomocou ktorých môžeme analyzovať vaše používanie webu.

Pomocou služby Piwik PRO vyhodnocujeme na analytické účely informácie o vašich návštevách nášho webu (napr. poradie načítaných podstránok), aby sme pochopili, ako návštevníci používajú náš web. Účelom je analýza klikania návštevníkov nášho webu, aby sme mohli náš web neustále prispôsobovať vašim potrebám a vylepšovať ho.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem na tom, aby sme mohli vykonávať meranie dosahu v hore uvedenom rozsahu.

Údaje zhromaždené službou Piwik PRO ukladáme najviac na 25 mesiacov. Poskytnutie týchto údajov nie je predpísané a nevyžaduje sa na používanie nášho webu. Službu analýzy webu Piwik PRO môžete deaktivovať prispôsobením používania vo svojich nastaveniach (pozri hore, bod II.3.).

Služba Piwik PRO spracúva vaše údaje na našu objednávku. Na tento účel sme uzatvorili so spoločnosťou Piwik PRO zmluvu o objednaní spracovania, na základe ktorej služba Piwik PRO nevystupuje ako „tretia strana“. Vaše údaje budú spracúvané výhradne v rámci EÚ/EHS. K prenosu údajov do iných štátov mimo EÚ a EHS nedochádza.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v rámci služby Piwik PRO nájdete na https://piwik.pro/privacy-policy/.

A/B testovanie

Používame softvér od spoločnosti SAS AB Tasty, 3 impasse de la Planchette, 75003 Paríž, Francúzsko. Tento softvér umožňuje takzvané A/B testy a personalizáciu webu. To nám umožňuje analyzovať, ako sa používatelia pohybujú na webových stránkach, na základe čoho vieme pravidelne zlepšovať našu ponuku a robiť ju pre vás ako používateľov zaujímavejšou.

Za týmto účelom sa do vášho počítača ukladajú súbory cookie a sledovacie pixely (neviditeľné grafické prvky, ktoré sa načítajú pri vyvolaní webovej stránky). Pred vykonaním analýz sa IP adresy spracujú v skrátenej podobe, aby sa vylúčilo priame prepojenie s konkrétnym používateľom. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom sa nespája s inými údajmi, ktoré zhromažďujeme.

Prečo sa tieto údaje spracúvajú?

Údaje sa spracúvajú na účely optimalizácie našej webovej stránky. Spracúvanie údajov je založené na vašom súhlase. Právnym základom pre A/B testovanie a následnú personalizáciu je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a článok 49 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ako dlho sa údaje uchovávajú? Musím údaje poskytnúť?

Údaje sa uchovávajú maximálne po dobu 13 mesiacov. Poskytnutie údajov nie je povinné a nevyžaduje sa na uzavretie zmluvy s nami. Spracúvaniu údajov môžete zabrániť prostredníctvom nastavení (pozri bod II.3. vyššie). Ak zakážete ukladanie súborov cookies, upozorňujeme, že nebudete môcť využívať našu webovú lokalitu v plnom rozsahu. Zabrániť ukladaniu súborov cookies je možné aj prostredníctvom nastavení vo vašom prehliadači.5. YouTube

Na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR sme do našej online ponuky integrovali YouTube videá, ktoré sú uložené na www.youtube.com a možno ich prehrať priamo z našej webovej stránky. Táto integrácia (plug-in) slúži na atraktívny dizajn našich webových stránok.

Tieto videá sú na našej domovskej stránke integrované takým spôsobom, že spustenie súborov cookie YouTube je blokované až do aktívneho kliknutia na tlačidlo prehrať. Kliknutím na tlačidlo prehrať súhlasíte s tým, aby YouTube nastavil na zariadení, ktoré používate, súbory cookies, ktoré sa môžu byť použité aj na analýzu správania používateľov na účely prieskumu trhu a marketingu.

YouTube je služba poskytovaná spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Keď vyvoláte našu webovú stránku, ktorá je vybavená takýmto pluginom, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube a zobrazí sa tento plugin. Týmto sa na server YouTube prenesie informácia, že ste navštívili našu webovú stránku. Ak ste na YouTube prihlásený ako registrovaný člen, YouTube priradí tieto informácie k vášmu osobnému používateľskému kontu. Pri používaní pluginu, napríklad zakliknutím tlačidla prehrať video, sa aj táto informácia priradí k vášmu používateľskému kontu. Tomuto priradeniu môžete zabrániť, ak sa pred navštívením našej webovej stránky odhlásite zo svojho používateľského konta YouTube a iných používateľských účtov spoločností YouTube LLC a Google Inc. a vymažete príslušné súbory cookies týchto spoločností.

Údaje zozbierané pomocou súborov cookies sa zvyčajne odosielajú na server v USA a tam sa ukladajú. V prípade prenosu údajov do USA je prenos údajov založený na existencii štandardných zmluvných doložiek.

Ďalšie informácie k spracúvaniu osobných údajov a pokyny k ochrane osobných údajov zo strany YouTube (spoločnosti Google) nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=de.

Ďalšie podrobnosti o používaní súborov cookie prostredníctvom YouTube nájdete v zásadách používania súborov cookie spoločnosti Google na stránke: https://policies.google.com/technologies/cookies.


6. Založenie zákazníckeho účtu

V našom internetovom obchode si môžete pre budúce objednávky vytvoriť zákaznícky účet ("Registrácia" - Objednávka a vytvorenie účtu).

Prečo sa tieto údaje spracúvajú?

Vaše zákaznícke údaje budú spracúvané na účely zjednodušenia a urýchlenia budúcich objednávok. Po registrácii sa môžete prihlásiť do internetového obchodu pomocou svojich prístupových údajov. Ak sa prihlásite ako registrovaný zákazník, vaše prístupové údaje nám budú zaslané na účely overenia vašej totožnosti. Po prihlásení sa pomocou prístupových údajov budú vaše zákaznícke údaje uložené u nás použité pre novú objednávku. V ostatnom sa primerane použije bod II.1.

Údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii, spracúvame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ak je to potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy; v tejto súvislosti platí časť II.1. Okrem toho spracúvame údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli pri registrácii, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR a článkom 49 ods. 1 písm. a) GDPR, ak ste s týmto spracúvaním súhlasili.

Ako dlho sa údaje uchovávajú? Musím údaje poskytnúť?

Údaje poskytnuté pri registrácii sa vymažú hneď, ako vymažete svoj zákaznícky účet. Ak ste sa neprihlásili viac ako 2 roky od poslednej objednávky, vaša registrácia bude zmazaná. V súlade s bodom II.1 sme oprávnení uchovávať údaje aj dlhšiu dobu. Poskytnutie osobných údajov prostredníctvom registrácie nie je vyžadované ani právnymi predpismi ani zmluvou.


7. Kontaktné formuláre a e-mailový kontakt

Spracúvame údaje, ktoré ste zadali do nášho kontaktného formulára alebo ktoré ste nám zaslali e-mailom, aby sme mohli spracovať vašu požiadavku a odpovedať na ňu.

Údaje, ktoré zadáte do nášho kontaktného formulára, môžeme spracúvať v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR a článkom 49 ods. 1 písm. a) GDPR, ak ste s týmto spracúvaním vyslovili súhlas. Ak ste do kolónky "Správa" zadali citlivé informácie obsahujúce osobitné kategórie údajov (napr. pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie, členstvo v odboroch, údaje o zdravotnom stave alebo sexuálnej orientácii), súhlasíte tým aj so spracúvaním týchto údajov. Ak nám údaje posielate e-mailom, právnym základom ich spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak ste zároveň naším zákazníkom, právnym základom je aj článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Údaje sú vymazané najneskôr 12 mesiacov po prijatí vašej žiadosti, pokiaľ nie sme oprávnení alebo povinní uchovávať ich dlhšie na základe zákonných ustanovení v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Ak ste zároveň naším zákazníkom, na dobu uchovávania sa vzťahuje primerane bod II.1.

Poskytnutie údajov nie je povinné a nie je ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Použitie kontaktného formulára však vyžaduje, aby ste uviedli e-mailovú adresu, inak vám nemôžeme odpovedať. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné.


8. Reklama

Vaše údaje spracúvame na účely zasielania e-mailovej reklamy, ak ste nám pri zadávaní objednávky poskytli svoju e-mailovú adresu, ako aj na zasielanie tlačenej reklamy. Týmto spôsobom zabezpečujeme, aby ste okrem hlavného katalógu dostávali aj katalógy šité na mieru. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem zasielať našim zákazníkom priamu reklamu v rozsahu povolenom právnymi predpismi.

Používanie vašich údajov na účely priamej reklamy môžete kedykoľvek a bezplatne odvolať bez toho, aby vám vznikli akékoľvek iné náklady okrem nákladov na prenos podľa základných sadzieb. Túto námietku môžete poslať e-mailom na adresu ochranaudajov@strauss.sk alebo poštou s dodatkom "Ochrana údajov" na adresu

Engelbert Strauss SK s.r.o.
Panenská 6
811 03 Bratislava

Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu alebo odvoláte súhlas, ktorý ste prípadne udelili pri určitých reklamných aktivitách, vaše údaje budú zablokované alebo vymazané pre ďalšie spracúvanie na reklamné účely.


9. Newsletter

Máte možnosť prihlásiť sa na odber bezplatného e-mailového newslettra. Keď sa zaregistrujete na odber noviniek na našej webovej stránke, vami zadaná e-mailová adresa sa prenesie k nám. Okrem toho máte možnosť dostávať od nás personalizované e-mailové bulletiny prispôsobené vašim potrebám. Tieto vytvárame na základe údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom vstupného formuláru určeného na tento účel.

Prečo sa tieto údaje spracúvajú?

Vašu e-mailovú adresu spracúvame na účely pravidelného zasielania nášho newslettra. Po prihlásení sa na odber e-mailového newslettra od nás dostanete e-mail s odkazom na overenie vašej e-mailovej adresy. Po potvrdení e-mailovej adresy môžete zadať ďalšie údaje prostredníctvom samostatného vstupného formuláru. Údaje, ktoré ste sem zadali, spracúvame na účely vytvárania „na mieru šitých“ personalizovaných a odvetvovo špecifických informačných newslettrov.

Právnym základom spracúvania je súhlas, ktorý ste nám udelili pri prihlásení sa na odber newslettra alebo personalizovaného newslettera (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR). Právnym základom pre zasielanie newslettera v súvislosti s predchádzajúcim predajom tovaru alebo služieb je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, resp. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Ako sa môžem odhlásiť z odberu noviniek? Ako dlho sa údaje ukladajú?

Ak si v budúcnosti neželáte dostávať newsletter, môžete svoj súhlas so zasielaním newslettera kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu na odhlásenie v newslettri alebo prostredníctvom nášho formulára na odhlásenie v online obchode v časti "Newsletter" (ďalšie informácie o práve na odvolanie nájdete v časti IV.).

Vaše údaje, ktoré ste poskytli pri objednávaní informačného newslettra, budú vymazané v čo možno najkratšom čase po odvolaní vášho súhlasu alebo odhlásení sa z odberu informačného newstlettra. Ak ste zároveň naším zákazníkom, platia doby ukladania údajov uvedené v bode II.1. vyššie.

Musím údaje poskytnúť?

Prihlásenie sa na odber nášho newslettera je dobrovoľné. Poskytnutie vašej e-mailovej adresy je však potrebné na zasielanie e-mailového newslettra. Ak si želáte odoberať personalizovaný informačný newsletter, sú potrebné ďalšie osobné údaje (napr. profesia/odvetvie na vytvorenie informačného newslettru špecifického pre dané odvetvie, meno na účely oslovenia a adresa na propagáciu podujatí špecifických pre dané odvetvie konajúcich sa vo vašom okolí).III. Budú moje osobné údaje poskytnuté tretím osobám?

V prípade potreby môžu byť niektoré vaše údaje poskytnuté aj nasledujúcim príjemcom, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ak sme k tomu povinní na základe právnych predpisov (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR) alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR):

  • Banky a poskytovatelia platobných služieb na spracovanie platieb
  • Inkasné spoločnosti
  • Výrobcovia na účely vybavovania reklamácií
  • Dopravné spoločnosti, poskytovatelia poštových služieb
  • Orgány činné v trestnom konaní, súdy, mediátori, audítori, právnici alebo daňoví poradcovia
  • Poisťovne na likvidáciu prípadných poistných udalostí.

V niektorých prípadoch využívame na spracúvanie vašich údajov externých poskytovateľov služieb. Títo poskytovatelia boli nami starostlivo vybraní a poverení, sú viazaní našimi pokynmi a sú pravidelne monitorovaní. Takýmito poskytovateľmi služieb sú napríklad agentúry call centier, tzv. lettershopy a tlačiarne, agentúry na zber a uchovávanie údajov, poskytovatelia IT služieb a poskytovatelia služieb likvidácie dátových nosičov. Spracúvanie údajov týmito poskytovateľmi služieb sa riadi zmluvami uzatvorenými medzi nami a jednotlivými poskytovateľmi služieb v súlade s článkom 28 GDPR.IV. Aké mám práva v súvislosti s mojimi údajmi?

V súlade s požiadavkami podľa článku 15 GDPR si od nás môžete vyžiadať informácie o tom, či a ktoré vaše údaje spracúvame. Môžete požiadať o opravu a za určitých okolností aj o doplnenie neúplných údajov v súlade s článkom 16 GDPR. V zmysle článku 17 GDPR máte právo požiadať o vymazanie vašich údajov alebo o obmedzenie ich spracúvania podľa článku 18 GDPR. Podľa článku 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, ak je spracovanie automatizované. Ak si to želáte a ak je to technicky možné, prenesieme tieto údaje tretej strane. Vaše práva môžu byť za určitých okolností obmedzené alebo vylúčené zákonom. Máte právo podať sťažnosť podľa právnych predpisov o ochrane údajov príslušnému orgánu na ochranu údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava).

Pokiaľ spracúvame údaje na ochranu našich záujmov výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Ak vznesiete námietku, nebudeme ďalej spracúvať príslušné údaje, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na vymáhanie právnych nárokov.

Okrem toho môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich údajov na účely priameho marketingu bez toho, aby vám vznikli akékoľvek náklady s výnimkou nákladov na prenos podľa základných sadzieb. Zasielanie e-mailov na reklamné účely môžete kedykoľvek bezplatne namietať, napríklad kliknutím na príslušný odkaz na odhlásenie na konci takéhoto e-mailu. Námietku môžete oznámiť aj e-mailom na adresu ochranaudajov@strauss.sk alebo poštou na adresu uvedenú vyššie v bode I. s dodatkom „Ochrana údajov“.

Ak ste súhlasili so spracúvaním údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie je možné oznámiť e-mailom na ochranaudajov@strauss.sk alebo s dodatkom "Ochrana údajov" poštou na adresu uvedenú v bode I. vyššie. Po odvolaní súhlasu sa údaje nebudú ďalej spracúvať. To neplatí, ak sme na to zo zákona oprávnení alebo povinní.


Engelbert Strauss SK s.r.o.

Tel.
0232 441 795
Fax
0232 441 798
Všetky ceny plus poštovné pre objednávky s hodnotou tovaru nižšou ako 180,00 €.
Všetky ceny plus zákonná DPH plus poštovné pre objednávky s hodnotou tovaru nižšou ako 150,00 €.